תוכן עניינים

תקנון אתר

 

כללי

ברוכים הבאים לאתר C_group, אתר שבא להנגיש את תחום הנדלן לעולם. באמצעות אתר זה ניתן לקבל מידע ופניות לקבוצות רכישה, נדלן, השכרת דירות  וכן ניתן למצוא בו מידע אודות מוצריה.

בעלת האתר ומפעילתו הינה גוף פרטי שבא להנגיש את המידע לעולם

בכל שאלה או סוגיה בקשר לאתר ו/או השירות  הניתן  על ידי  C_group  ניתן לפנות למוקד שירות לקוחות של האתר באמצעות דוא"ל call@cgroup.co.il

הוראות תקנון זה מפרטות את תנאי השימוש באתר החלים על כל פעולה המתבצעת על ידי המשתמש והן מהוות חוזה מחייב בין המשתמש לבין  C_groupl.

שימוש באתר משמע הסכמה לתנאי השימוש כאמור. על כן, הלקוח מתבקש לקרוא היטב את תנאי השימוש באתר המפורטים להלן.

הגדרות

"שימוש באתר" – לרבות גלישה, רכישה והרשמה לחברות במועדון לקוחות.

"לקוח" – גולש, משתמש או רוכש באמצעות האתר.

התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.

התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.

הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד החברה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן

מי רשאי להשתמש באתר?

רשאי לעשות שימוש באתר מי שכשיר לבצע פעולה משפטית מחייבת. משתמש שהינו קטין או אינו זכאי לבצע פעולה משפטית ללא אישור אפוטרופוס נדרש לקבל אישור מאת הוריו או האפוטרופוס החוקי. האחריות בגין השימוש באתר על ידי קטין ו/או מי שאינו זכאי לבצע פעולה משפטית חלה על ההורים ו/או האפוטרופוס בלבד.

השירותים המוצעים באתר

השירותים המוצעים באתר כוללים, בין היתר, מידע אודות החברה, כתבות,בלוג דעה , רשימת עסקי שיש שותפי פעולה . C_GROUP רשאית לשנות את תוכן האתר, השירותים ו/או המוצרים המוצעים בו ואפן השימוש באתר ללא הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

מובהר למען הסר ספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (Mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים .

ביטול עסקה

לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") כדלקמן:

הודעת הביטול של הלקוח תכלול את שמו ואת מספר הזהות שלו.

על אף  האמור, לקוח שהוא אזרח ותיק, אדם עם מוגבלות או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן אשר ההתקשר בעסקה  באמצעות שיחה בין העוסק לצרכן יוכל לבטל את העסקה בתוך  ארבעה חודשים מיום מסירת הנכס או מיום  קבלת  המסמך עם פרטי העסקה לפי המאוחר ויחולו הוראות חוק הגנת הצרכן  בעניין זה.

יובהר כי במידה והמוצר מוחזר במצב ירוד החברה שומרת לעצמה הזכות לתבוע את נזקיה בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

הגנת הפרטיות

הגלישה באתר מתאפשרת ללא צורך במסירת פרטים אישיים או סיסמה. בעת גלישת הלקוח באתר, גם אם הוא לא רוכש מוצר, יכול שיצטבר מידע על מבצעים שהביע בהם עניין, עמודים או קטגוריות שבהם צפה, הצעות ושירותים שעניינו אותו ועוד. C_group רשאית לאסוף מידע כאמור והוא ישמש אותה לפילוח סטטיסטי. כמו כן, C_group רשאית להעביר מידע כאמור ו/או להשתמש בו, בין היתר, לצרכי פרסום, לשם משלוח דפי נחיתה ובלבד שהקשר של הלקוח הספציפי למידע זה לא ניתן לזיהוי.

הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים בטופס ההזמנה נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם.

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי והרגלי הקנייה של הלקוח, מוצרים ושירותים שרכש או ביקש להחזיר, מידע על פרסומות שהביע בהן עניין, עמודים או מחלקות שבהם צפה, הצעות ושירותים שעניינו אותו, אמצעי תשלום ששימשו אותו ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה (למעט פרטי כרטיס אשראי). השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור בעת תהליך הרישום לשירותים השונים באתר, יעשה רק על פי האמור במסמך זה או על פי הוראות כל דין. החברה תערוך שימוש בנתונים הנ"ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי אנונימי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן (מבצעים/קופונים/מסרים) הרלבנטיים לו.

המידע באתר כולל את המידע הרלבנטי לגבי המוצרים בהתאם לדין. ככל שלקוח מבקש לקבל הסבר פרטני יותר עליו לפנת לשירות הלקוחות.

ייתכן ובאתר יופיעו קישורים לאתרים אחרים. C_group אינה אחראית לנכונות ו/או תוכן אותם אתרים. C_group לא תהיה אחראית בקשר לכל תקלה, בעיית תקשורת, וירוס או תקלה טכנית במחשב או במכשיר אלקטרוני אחר של הלקוח או מי מטעמו כתוצאה מגלישה או שימוש באתר C_group.

מידע חיצוני

ייתכן ובאתר יופיע מידע מאת גורמים חיצוניים (ספקים, יצרנים וכו´) המידע כאמור מוצג באחריות הגורמים החיצוניים בלבד ו-C_group אינה אחראית לאמיתות תוכנו והיא לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המגיע מאותם גורמים חיצוניים.

איסור שימוש לרעה

לקוח לא יעשה כל פעולה אשר עלולה לפגוע באתר, בתכניו ובמפעיליו ובכלל זה לא יעביר תכנים שעלולים לפגוע בצנעת הפרט ו/או שמנוגדים לחוק לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות, חוק זכויות יוצרים וכל דין אחר. כמו כן לא יפיץ או יעביר באמצעות האתר חומר או מידע הכולל וירוס או כל דבר אחר העלול לפגוע בתקינות ובטכנולוגיות התומכות באתר. מבלי לגרוע מן האמור, C_group רשאית לחסום לקוח מלעשות שימוש באתר ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או נימוק, אם על פי שיקול דעתה נראה כי לקוח עושה שימוש לרעה באתר בכל צורה שהיא והלקוח מתחייב לשפות את C_group בכל מקרה שכתוצאה מהתנהגותו בקשר לשימוש באתר, נגרם נזק לC_group ו/או לצד שלישי.

קניין רוחני

לקוח לא יעשה כל פעולה אשר עלולה לפגוע באתר, בתכניו ובמפעיליו ובכלל זה לא יעביר תכנים שעלולים לפגוע בצנעת הפרט ו/או שמנוגדים לחוק לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות, חוק זכויות יוצרים וכל דין אחר. כמו כן לא יפיץ או יעביר באמצעות האתר חומר או מידע הכולל וירוס או כל דבר אחר העלול לפגוע בתקינות ובטכנולוגיות התומכות באתר. מבלי לגרוע מן האמור, C_group רשאית לחסום לקוח מלעשות שימוש באתר ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או נימוק, אם על פי שיקול דעתה נראה כי לקוח עושה שימוש לרעה באתר בכל צורה שהיא והלקוח מתחייב לשפות את C_group בכל מקרה שכתוצאה מהתנהגותו בקשר לשימוש באתר, נגרם נזק לC_group ו/או לצד שלישי. 

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על השימוש באתר הוא דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט במחוז תל אביב.

ל-C_group שיקול הדעת הבלעדי לא לאפשר ו/או להפסיק, ללא הודעה מוקדמת וללא צורך בהנמקה, שימוש באתר למי שהפר את תנאי מתקנון זה. C_group רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כל עוד יפעל הצד השלישי בהתאם להוראות תקנון זה. 

הסכמה לקבלת פרסומות

בעת הצטרפות למועדון הלקוחות או בעת מסירת פרטיו לרכישת מוצר או מטרה אחרת, יציין הלקוח אם הוא מעוניין לקבל  דברי פרסומת מאת C_group או מי מטעמו באמצעות הדואר האלקטרוני,  הפקס, SMS  או הודעה קולית. הלקוח רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ל  C_group על סירובו לקבל דברי פרסומת באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני: call@cgroup.co.il